The 100Years of Luangta Chi

Location

13440 Layhill Road Silver Spring, MD 20906

Date & Time

June 8, 2024 - June 9, 2024 06:30 AM - 06:00 PM

Save event to calendar

กำหนดการทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๑๐๐ ปี หลวงตาชี ดีทุกอย่าง
พระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท, หลวงตาชี)
ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.,ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. มลรัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

 

กำหนดการ

ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๗
วันเสาร์ที่ ๘ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗
 ณ โรงแรมฮิวตัน Hilton Rockville Hotel and Executive Meeting Center
ที่อยู่ 1750 Rockville Pike, Rockville, MD 20852 
“พิธีทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๑๐๐ ปี พระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท, หลวงตาชี) เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. และที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา”

วันอาทิตย์ที่ ๙ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

***********

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.(4pm.) เช็คอินเข้าที่พักโรงแรม
วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๗
เวลา ๐๘.๓๐ น.  สมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยฯ และผู้ร่วมประชุม ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา ๐๘.๔๕ น. ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุม Hilton Executive Meeting Center
-พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ พิธีกรดำเนินการประชุม
เวลา ๐๙.๐๐ น.    ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
-พระเทพวชิรวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ในนามผู้แทนองค์กรทั้งหมดเข้าถวายสักการะประธาน ในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมวลถวายความเคารพ ประธานในพิธี
-พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.
กล่าวถวายการต้อนรับในนามเจ้าภาพจัดประชุม
-รองประธานอำนวยการฝ่ายฆราวาส คุณประพจน์ คุณวงศ์ กล่าวปวารณาเผดียงสงฆ์
-เจ้าหน้าที่หัวหน้าตำรวจกล่าวต้อนรับ (Welcome Speech) Captain Jordan Satinsky #2178
Director, Community Engagement Division Montgomery County Police Department
-พระเทพวชิรวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ถวายรายงานต่อประธานที่ประชุม
-ประธานในพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญ ประจำปี ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๗
– เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน กล่าวสุนทรพจน์
-พระวิเทศรัตนาภรณ์ แนะนำพระเถรานุเถระ และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม และแนะนำวัดสมาชิก สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ตามลำดับวัด
-ผู้แทนองค์กรต่างๆ นำเสนอคลิปวีดีโอประวัติ-ผลงานในนามองค์กร ๆ  ละ ๓-๕ นาที
-บันทึกภาพหมู่เป็นที่ระลึก
เวลา ๑๑.๒๐ น.   ถวายภัตตาหารเพลในห้องอาหารของโรงแรมแด่พระสงฆ์จำนวน ๒๕๐ รูป
เวลา ๑๓.๓๐ น.  เริ่มการประชุมภาคบ่าย -พระเทพวชิรวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ  ดำเนินการประชุมตามวาระ
เวลา ๑๕.๓๐ น. -พักการประชุม/ดื่มน้ำปานะ
เวลา ๑๖.๐๐ น.    -พระเทพวชิรวิเทศ ประธานฯ  ดำเนินการประชุมตามวาระ
เวลา ๑๖.๔๕ น.  -พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการ สรุปผลการประชุมตามวาระ
-ทอดผ้าป่าบำรุงวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. เจ้าภาพจัดประชุม
เวลา ๑๗.๐๐  น. ประธานในพิธีกล่าวปิดการประชุม

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ – วัดไทยวอชิงตัน ดีซี

เวลา ๐๖.๐๐ น.   – สวดมนต์ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๖.๔๕ น.  – ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๑๐.๐๐ น.  – ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน ๑๐๐ รูป
เวลา ๑๘.๐๐ น.   – สวดมนต์ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๘.๓๐ น.  – มอบสัมฤทธิบัตรแด่ผู้ฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๑๐๐ ปี พระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท หลวงตาชี) เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

 

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗  

“พิธีทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๑๐๐ ปี พระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท, หลวงตาชี) เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. และที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา”
เวลา ๐๙.๐๐ น.    พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกันในอุโบสถศาลาพระพุทธมงคลวิมลดีซี
เวลา ๐๙.๓๐ น.   พิธีสาธยายบทมหาสมัยสูตรถวาย ๑๐๐ ปีแด่พระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี)
พิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่พระอุปัชฌาย์-อาจารย์ -บิดา มารดา ของหลวงตาชี โดยพระสงฆ์ที่มา ร่วมงานทั้งหมด
เวลา ๑๐.๐๐ น.    เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-พิธีถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ
-พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูปเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุครบ ๑๐๐ ปีพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)
-ถวายเครื่องไทยธรรม      พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ-รับพร
เวลา ๑๐.๔๕ น.  พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตปัจจัยทิพย์บำเพ็ญบุญบูชาคุณหลวงตาชี ๑๐๐ ปี ดีทุกอย่าง
เวลา ๑๑.๒๐ น.   ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๓๕๐ รูป/เปิดโรงทานแก่สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๒.๓๐ น.  พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกันในอุโบสถศาลาพระพุทธมงคลวิมลดีซี
เวลา ๑๓.๐๐ น.   ประธานอุปถัมภ์คณะเจ้าภาพการจัดงานฝ่ายฆราวาสพร้อมครอบครัว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์จุดเทียนบูชาธรรม
-พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เพื่อน้อมถวายเป็นมุทิตาสักการะ
เวลา ๑๔.๐๐ น.   พิธีถวายมุทิตาสักการะ แด่พระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี ๑๐๐ ปี)
-พระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี กล่าวสัมโมทนียกถา
-พิธีถวายน้ำสรง-ถวายผ้าไตร และมอบของที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
โทร: 202-236-7442 Email: contact@thectu.org
สำนักงานวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. โทร. (301) 871-8660, (301) 871-8661

เป็นพระนักเทศน์ นักเขียน ประจำวารสาร “แสงธรรม” ซึ่งเป็นหนังสือรายเดือนของวัดที่ออกมาเป็นเวลายี่สิบเก้าปี โดยใช้นามปากกาว่า “ชีวานนฺโท,ชีวานนฺทภิกฺขุ และหลวงตาชี” ผลงานการเขียนของท่านมี ทั้งเป็นนิยายธรรม เรื่องสั้น บทความ ถามตอบปัญหา รวมแล้วกว่า ๔๐๐ เรื่อง และได้รวบรวมจัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทานแล้วหลายเล่ม อาทิเช่น แรงกรรม,แรงพยาบาท, สตรีผู้รักธรรม, พระอินทร์เมืองคน ฯลฯ

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.