News

News For and about Friend of the Dhamma
สรุปข่าวเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
September 4, 2022

วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติธรรมสัญจร ณ วัดป่าสันติธรรม เมืองแคร์รอลตัน รัฐเวอร์จีเนีย สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยพระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการ และวัดในเครือ ๔ วัด ได้แก่วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. วัดป่าธรรมรัตน์ และวัดโปรดเกศเชษฐารามอเมริกา ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึง ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีพระพุทธา ฐิตโพธิ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ พร้อมด้วยญาติธรรม ขออนุโมทนาบุญกับคุณสรายุทธิ์(หนึ่ง) แย้มบาล แห่งร้านอาหารไทยปาปาย่า ถวายภัตตาหารเพล และคุณเบญจมาส เบสญ์ แห่งร้านอาหารไทยเอราวัณ ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์และคณะผู้ปฏิบัติธรรม ประจำวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทำให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามบรรลุเป้าหมายของโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานทุกประการ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น .-๑๑.๐๐ น. ยืน เดิน นั่ง สมาธิเจริญจิตตภาวนาต่อเนื่องในอิริยาบถต่างๆ อนุโมทนาสาธุ สาธุ…

Read more
สรุปข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
August 27, 2022

งานทำบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษาประจำปี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
พระสงฆ์อธิษฐานพรรษาเข้าจำพรรษาตามประเพณี วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
พระสงฆ์ทั้งมวลถวายสักการะ -ทำสามีจิกรรม หลวงตาชี วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
สถานเอกอัครราชทูตไทย ร่วมกับวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และพระธรรมทูตวัดสาขาวัดไทยฯดีซี.ถวายสักการะ-ทำสามีจิกรรม หลวงตาชี วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Read more
Asalha Puja Day – Khao Phansa Day
July 4, 2022

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกแก่กลุ่มปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เกิดพระสงฆ์รูปแรกขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช) ซึ่งถือว่าพระพุทธองค์ได้เริ่มประกาศศาสนาเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก ด้วยพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง

Read more
Proclamation from Montgomery County
April 16, 2022

Proclamation from Montgomery County for Wat Thai DC on the occasion of Thai New Year 2022

Read more
Songkran Festival at Wat Thai, D.C.
April 11, 2022

พิธีทำบุญประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธไทย ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.  โดยมีพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะสงฆ์พระธรรมทูตจาก ๔ วัด คือ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ๘ รูป วัดป่าธรรมรัตน์ พิทส์เบอร์ก ๒ รูป วัดโปรเกศเชษฐารามอเมริกา  ๑ รูป และวัดอมตะ แมรี่แลนด์ ๑ รูป

Read more
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.