News

News For and about Friend of the Dhamma
รายงานการประชุมกรรมการวัดไทยฯ,ดี.ซี. เดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๔
October 4, 2021

รายงานการประชุม  คณะกรรมการบริหารวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. วาระการประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ พระครูสิริสิทธิวิเทศ(เรืองฤทธิ์) เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเยี่ยมอาการไม่สบายของโยมพ่อตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มีการปรับแก้) มติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ เรื่องทำบุญวันออกพรรษาวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดงานทำบุญออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหณะ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. บูชาพระรัตนตรัย-สมาทานศีล-ฟังธรรมเทศนา-ตักบาตรเทโวฯ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ อัญเชิญหลวงพ่อดำ ออกให้ญาติโยมได้สักการะบูชา ด้วยดอกไม้และธูปเทียนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติโยมที่มีความเชื่อศรัทธา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และญาติโยมรับประทานอาหาร(โรงทานก๋วยเตี๋ยวด้านนอกอาคารเท่านั้น) เป็นอันเสร็จพิธี เรื่องทำบุญกฐินสามัคคี วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดพิธีทอดกฐินตามประเพณีที่เคยปฏิบัติมา มีการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินเย็นวันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่ ๑๐ นาฬิกาเป็นต้นไป ถวายภัตตาหารเพล-ฟังธรรมเทศนา-พิธีทอดกฐินสามัคคี โดยครอบครัว WU Family เป็นเจ้าภาพ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโควิด-๑๙ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด) เรื่องการเงินของวัด เหรัญญิกรายงานสถานการณ์การเงินของวัด(เอกสารลงแสงธรรมประจำเดือน) ยังคงดำเนินไปได้ด้วยเงินบริจาคเดือนต่อเดือนซึ่งมีค่าใช้จ่ายลดลงเพราะว่าไม่ได้จัดกิจกรรมช่วงปิดวัด/ไม่มีโรงเรียนเปิดสอน แต่ค่าใช้จ่ายของวัดประจำประมาณ ๑๕,๐๐๐ ดอลล่าร์ต่อเดือนซึ่งต้องอาศัยการรับบริจาคจากพุทธศาสนิกชนทั่วไป อนึ่ง…

Read more
สรุปข่าวเดือนกันยายน 2564/Sept.News_2021
October 4, 2021

สรุปข่าวรอบวัดไทยฯดี.ซี.เดือนกันยายน 2564 วันที่ 7 กันยายน 2564 พ.ญ.อัญชลี มุสิกะภุมมะ พร้อมครอบครัวและเพื่อน ๆ ญาติธรรมได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบ ๓ ปีให้แก่ น.พ.สหัสชัย มุสิกะภุมมะ อดีตประธานสภาพุทธสมาคมแห่งกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.(ประธานกรรมการวัดไทยฯ ดี.ซี.)มาเป็นเวลาช้านาน โดยถวายจตุปัจจัยไทยทานพร้อมทั้งภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. มีพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์สวดบังสุกุล     สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้ วันที่ 8 กันยายน 2564 คณะพระธรรมทูตจากวัดสาขาของวัดไทยฯ ดีซี. ประกอบด้วย วัดโปรดเกศเชษฐาราม ไนแองการ่า รัฐนิวยอร์ค และพระธรรมทูตวัดป่าธรรมรัตน์ เมืองพิทส์เบอร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย เดินทางมาแสดงสามีจิกรรม ถวายสักการะพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี) ตามธรรมเนียมในเทศกาลเข้าพรรษา 2564 นี้ พร้อมกันนี้ได้ ถวายสักการะแด่พระเถระที่เคารพนับถือ มีพระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธานอำนวยการวัดไทยฯดี.ซี. ประธานอำนวยการวัดป่าธรรมรัตน์ กรรมการที่ปรึกษาวัดโปรดเกศเชษฐาราม พระครูปริยัติธรรมาภิราม กรรมการที่ปรึกษาวัดไทยฯดีซี. พระมหาสิทธิผล สิทฺธิผโล…

Read more
ประกาศงดจัดงานวันสารทไทย 2564
September 5, 2021

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ยังมีกระจายอยู่ในบางพื้นที่ และทางรัฐบาลท้องถิ่นยังให้มีการเฝ้าระวังและอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมเป็นบางพื้นที่ และมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้การจัดงานทำบุญที่วัดไทยฯ

Read more
สรุปข่าวประจำเดือนสิงหาคม / 2564
August 27, 2021

สรุปข่าวกิจกรรมต่าง ๆประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่เกิดขึ้นที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. และชุมชนชาววัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. นำเสนอเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวต่อไป

Read more
แจ้งข่าวบุญข่าวกุศล เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
October 2, 2020

เจริญพร คณะกรรมการ และสมาชิกวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. และพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน

Read more
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.