Wat Thai Washington, D.C. > Teachings > พระผู้เป็นสังฆโสภณ

พระผู้เป็นสังฆโสภณ

Apr 23, 2018 by methawee

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “โย โหติ พฺยตฺโต จ วิสารโท พหุสฺสุโต
ธมฺมธโร จ โหติ ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี ส ตาทิโส วุจฺจติ สงฺฆโสภโณติ”
แปลว่า ผู้ใดเป็นคนฉลาด กล้าหาญ มีความรู้ดี เป็นผู้ทรงจำพระธรรมและปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้น เรียกว่าเป็นสังฆโสภณ.

Songhasopon

พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมรังษี หรือ หลวงตาชี เป็นพระสังฆโสภณ คือทำให้หมู่คณะงดงาม เพราะท่านมีคุณธรรมทั้ง ๕ประการข้างต้น เป็นพระกล้วยไม้ ไปอยู่ที่ไหนก็ดี ความงดงามขึ้นที่นั่น อยู่ประเทศไทย คณะสงฆ์ประเทศไทยก็งดงาม ครั้นมามาอยู่กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ทำให้คณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกางดงาม

ในโอกาสที่พระเดชพระคุณเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี ขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานให้พระเดชพระคุณเจริญรุ่งเรือง งอกงามไพบูลย์ในร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นผู้นำทางสติปัญญาของศิษยานุศิษย์ตราบนานเท่านาน

พระพรหมบัณฑิต
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการมหาเถรสมาคม

“บุญเป็นเงาเฝ้าตามติด บุญเป็นมิตรในทุกที่
คอยช่วยเหลือเอื้ออารีย์ ห่างราคีปลอดโพยภัย
บางทีท่านก็ว่า “ยามบุญมาวาสนาช่วย ที่ป่วยก็หาย ที่
หน่ายก็รัก บุญไม่มาวาสนาไม่ช่วย ที่ป่วยก็หนักที่รัก
ก็หน่าย”.”

กรรมการมหาเถรสมาคม
พระพรหมบัณฑิต

ปุณฺฑรีกํ ยถา อุทกํ โตเยน นุปลิปฺปติ
พระพุทธเจ้าตรัสอธิบาย จงดูดอกบัว ดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำไมแปดเปื้อนมลทินจากน้ำฉัน ใด  เราตถาคตเกิดในโลก
แต่ไม่แปดเปื้อนด้วยมลทินในโลกฉันนั้น เพราะฉะนั้นเราจึง เป็นพุทธะ

พระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ในร่างกาย เหมือนบัวที่เกิด ในโคลนตมแต่ชำแรกโผล่พ้นนํ้า ไม่แปดเปื้อนนํ้า เบ่งบาน
ส่งกลิ่นหอม เป็นมนุษย์แต่ไม่จมอยู่ในโลกธรรม ลาภ เสื่อม ลาภ ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข และทุกข์

สุขและทุกข์มีอยู่คู่กับโลก
จะย้ายโยกแห่งหนตำบลไหน
จะสุขบ้างทุกข์บ้างช่างเป็นไร
จะทำใจให้เศร้าไม่เข้าการ

ใจของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนบัวที่โผล่พ้นนํ้า แต่พระองค์ไม่ได้หนีโลกยังอยู่ในโลก รับรู้ปัญหาเหมือนมนุษย์
ทั่วไป เกิดแก่เจ็บตายเหมือนพวกเรา แต่ใจของพระองค์พ้นทุกข์

พระพรหมบัณฑิต
Speaker
พระพรหมบัณฑิต
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายกสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.