ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอาจริยบูชา ๘๙ ปี หลวงตาชี

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอาจริยบูชา ๘๙ ปี หลวงตาชี

  • Posted by: methawee
Luang Ta Chi with his followers

อาจริยบูชา ๘๙ ปี หลวงตาชี

วัดไทยในต่างประเทศ  เป็นศูนย์รวมที่พึ่งทางใจของชาวพุทธ  มีบทบาทสำคัญในการสร้างสำนึกความเป็นไทยแก่ลูกหลาน และเป็นศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา  อำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชุมชน วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ มีอายุครบ ๔๐ ปีแล้ว โดยมีพระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนโท) หรือหลวงตาชี  เป็นประธานสงฆ์ทำหน้าที่ประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ นำความเจริญมั่นคงมาสู่สังคมไทยในต่างแดนอย่างที่เห็นประจักษ์จนตราบเท่าทุกวันนี้
พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมรังษี(หลวงตาชี) จะเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๙ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ดังนั้น สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และ คณะศิษยานุศิษย์หลวงตาชี ร่วมกับคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  ได้กำหนดจัดงานทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นธรรมสมโภชฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๙ ปี น้อมเป็นมุทิตาสักการะแด่พระวิเทศธรรมรังษี ในวันที่ ๕-๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๙ ปี
๒.๒ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ครบ ๔ ทศวรรษ (๔๐ ปี) วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี ซี (๒๕๑๗ – ๒๕๕๗)
๒.๓  เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติคุณของพระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี)   ที่ได้ทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศต้นแบบในสหรัฐอเมริกา
๒.๔  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำบุญ การปฏิบัติธรรม น้อมถวายเป็นมุทิตาสักการะ  เนื่องในทำบุญอายุวัฒนมงคลของพระวิเทศธรรมรังษี(หลวงตาชี)
๒.๕  เพื่อหาทุนร่วมสนับสนุน “อาคาร ๘๐ ปีหลวงตาชี” ชึ่งเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า และเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ร่วมทั้งแสดงผลงานของพระวิเทศธรรมรังษี(หลวงตาชี)

แผนงาน

กำหนดการ

งานทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๘๙ ปี หลวงตาชี

พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท)

ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. มลรัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา

วันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

******************

วันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๘๙ ปี หลวงตาชี”

ฟังการบรรยายธรรม สนทนาธรรม ถามตอบธรรมะ โดยพระครูสิริอรรถวิเทศ และคณะ

วันอาทิตย์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ พิธีทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคล ๘๙ ปี พระวิเทศธรรมรังษี

เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๘.๓๐ น. พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ อุโบสถศาลา

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระวิเทศธรรมรังษี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พิธีทักษิณานุปทาน

เวลา ๑๐.๓๐ น. ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์

ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ-รับพร

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เปิดโรงทานแก่สาธุชนผู้มาร่วมงาน

เวลา ๑๒.๓๐ น. พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ อุโบสถศาลา

เวลา ๑๓.๐๐ น. เอกอัครราชทูตไทย ประจำสหรัฐอเมริกา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ จุดเทียนบูชาธรรม

– แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดย พระมหาเถระ

เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีถวายมุทิตาสักการะแด่พระวิเทศธรรมรังษี

– พระวิเทศธรรมรังษี กล่าวสัมโมทนียกถา

– พิธีถวายน้ำสรง – ถวายผ้าไตรจีวร

– มอบของที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี ฯ

****************

โครงการจัดงานปฏิบัติธรรมสมโภช ๘๙ ปี ชีวานันฺทภิกขุ

พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์  ชีวานนฺโท)
วันที่ ๕-๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗

******

๑.หลักการและเหตุผล

          วัดไทยในต่างประเทศ  เป็นศูนย์รวมที่พึ่งทางใจของชาวพุทธ  มีบทบาทสำคัญในการสร้างสำนึกความเป็นไทยแก่ลูกหลาน และเป็นศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา  อำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชุมชน วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ มีอายุครบ ๔๐ ปีแล้ว โดยมีพระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนโท) หรือหลวงตาชี  เป็นประธานสงฆ์ทำหน้าที่ประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ นำความเจริญมั่นคงมาสู่สังคมไทยในต่างแดนอย่างที่เห็นประจักษ์จนตราบเท่าทุกวันนี้

พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมรังษี(หลวงตาชี) จะเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๙ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ดังนั้น สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และ คณะศิษยานุศิษย์หลวงตาชี ร่วมกับคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  ได้กำหนดจัดงานทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นธรรมสมโภชฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๙ ปี น้อมเป็นมุทิตาสักการะแด่พระวิเทศธรรมรังษี ในวันที่ ๕-๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. วัตถุประสงค์

          ๒.๑ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๙ ปี

          ๒.๒ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ครบ ๔ ทศวรรษ (๔๐ ปี) วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี ซี (๒๕๑๗ – ๒๕๕๗)

๒.๓  เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติคุณของพระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี)   ที่ได้ทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศต้นแบบในสหรัฐอเมริกา

          ๒.๔  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำบุญ การปฏิบัติธรรม น้อมถวายเป็นมุทิตาสักการะ  เนื่องในทำบุญอายุวัฒนมงคลของพระวิเทศธรรมรังษี(หลวงตาชี)

          ๒.๕  เพื่อหาทุนร่วมสนับสนุน “อาคาร ๘๐ ปีหลวงตาชี” ชึ่งเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า และเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ร่วมทั้งแสดงผลงานของพระวิเทศธรรมรังษี(หลวงตาชี)

 ๓. วิธีการดำเนินงาน

๓.๑ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ตั้งคณะทำงานเตรียมการฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและเตรียมการในด้านต่างๆ ให้พร้อม

          ๓.๒  ตั้งคณะกรรมการจัดงานขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  คณะศิษย์หลวงตาชี วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และ คณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พระสงฆ์สมาชิกของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และผู้เคารพนับถือในพระวิเทศธรรมรังษี และวางแผนงาน บริหาร การจัดเตรียมงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

          ๓.๓ ดำเนินการจัดงาน ทั้งการจัดปฏิบัติธรรม ฟังธรรมบรรยาย สนทนาธรรม เป็นธรรมสมโภช และจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๙ ปี ของพระวิเทศธรรมรังษี และฉลอง ๔ ทศวรรษ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี ซี

          ๓.๔  จัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ ในโอกาสพิเศษนี้  1  เล่ม แต่ละเล่มจำนวนพิมพ์ ประมาณ ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ เล่ม คือ

                   ๓.๔.๑ หนังสือ “๘๙ปี ๘๙ธรรมคำคม” จำนวนพิมพ์ชุดละ ๑,๐๐๐ เล่ม  จัดพิมพ์โดย

คณะศิษย์เก่า มจร. สาขา กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

          ๓.๕   จัดทำห้องสมุด Online เกี่ยวกับชีวประวัติและเสียงธรรมหลวงตาชี

          ๓.๕.๑  คลิปเสียงธรรมของหลวงตาชี

          ๓.๕.๒  คลิปเสียงทำวัตรสวดมนต์แปล

          ๓.๕.๓  คลิปภาพชีวประวัติหลวงตาชี

๓.๕.๔ คลิปภาพประวัติวัดและกิจกรรมของวัดไทย ดี.ซี.

๓.๖   จัดทำเวปไซต์  www.laungtachee.org เสนอข้อมูลและคลังเสียงธรรมะของหลวงตาชี

๓.๗   จัดนิทรรศการแสดงผลงานหลวงตาชี

๓.๘ ประกาศโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงาน ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพรายการต่างๆ

๔. ระยะเวลาและสถานที่

          ๔.๑  วันพฤหัสบดีที่ ๕-วันเสาร์ที่ ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  จัดปฏิบัติธรรมแก่พุทธบริษัทผู้ที่สนใจ

          ๔.๒  วันอาทิตย์ที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗   พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๙ปี พระวิเทศธรรมรังษี(หลวงตาชี)

          ๔.๓  จัดกิจกรรม ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี ซี

 ๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ

          ๕.๑  คณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และคณะศิษย์หลวงตาชี

          ๕.๒  สมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกา

          ๕.๓  คณะกรรมการอำนวยการ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

          ๕.๔  องค์กร สมาคม ชมรมต่างๆ และผู้เคารพนับถือในพระวิเทศธรรมรังษี(หลวงตาชี)

 ๖. งบประมาณ

          ในการจัดงานครั้งนี้  คาดว่าจะต้องใช้จ่ายในรายการต่างๆ  ดังนี้

          ๖.๑  งบประมาณในการจัดงาน  ๕๐,๐๐๐  ดอลล่าร์

๖.๑.๑  ถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ ๑๐ รูปๆละ ๕๐๐  ดอลล่าร์  =  ๕,๐๐๐  ดอลล่าร์

๖.๑.๒  ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ร่วมพิธี  ๑๕๐  รูปๆละ ๒๐๐ ดอลล่าร์ = ๓๐,๐๐๐  ดอลล่าร์

๖.๑.๓ ถวายค่าตั๋วเครื่องบินและไทยธรรมแด่ประธานในพิธีและองค์แสดงธรรม ๒  รูปๆ ละ  ๒,๐๐๐  ดอลล่าร์ = ๔,๐๐๐  ดอลล่าร์

                   ๖.๑.๔ ค่าเช่ายานพาหนะบริการพระสงฆ์ในช่วงงาน

                   ๖.๑.๕  เหรียญหลวงตาชี

                   ๖.๑.๖  ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม

                   ๖.๑.๗  ค่าติดต่อประสานงาน

                   ๖.๑.๘  ค่าเอกสารและอุปกรณ์

          ๖.๒   ค่าจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก  จำนวน 1  เล่ม

          ๖.๓ ที่มาของงบประมาณ การบริจาคของคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขากรุงวอชิงตัน ดี ซี และคณะศิษยานุศิษย์หลวงตาชี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.และการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๗.๑ คณะศิษย์และผู้เคารพนับถือได้แสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวทิตาธรรม พร้อมทั้งน้อมถวายเป็นมุทิตาสักการะแด่พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี)

          ๗.๒ ได้ประกาศเกียรติคุณของหลวงตาชี ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ และตลอดชีวิตได้เป็นแบบอย่างที่ดีของความเป็นพระธรรมทูตไทยในต่างแดน

          ๗.๓  ได้เฉลิมฉลอง ๔ ทศวรรษ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี ซี และประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมสนุนการก่อตั้งวัดฯ

          ๗.๔ คณะศิษยานุศิษย์ ได้น้อมนำหลักธรรม และคำสั่งสอนของพระวิเทศธรรมรังษี ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

          ๗.๕  พุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้แสดงความรักสามัคคี และได้ช่วยเหลือสนับสนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

๘.  สถานที่ติดต่อ

          ๘.๑  วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  13440  Layhill Road,  Silver Spring, MD 20906

โทร. (๓๐๑) ๘๗๑–๘๖๖๐-๑   Email: watthaidc 2013 @ gmail.com

          ๘.๒  คณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขากรุงวอชิงตัน , ดี.ซี.

          คุณมิ่ง  เพริศพราว   นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร.โทร  ๒๔๐-๗๐๘-๙๗๐๗

          คุณประพจน์   คุณวงศ์    โทร   ๓๐๑-๖๐๒-๓๔๕๐

          ๘.๓  พระครูปริยัติธรรมาภิราม(ดร.พระมหาทวีพงษ์)  วัดป่าวิเวกจันทราราม  ต.ขะมิ้น

อ.เมือง  จ.สกลนคร      โทร. ๖๖(๐)–๘๑-๗๗๖–๑๘๙๖

ตารางการปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา
งานธรรมสมโภชทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๙ ปี พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี)
ณ  วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. รัฐแมรี่แลนด์  สหรัฐอเมริกา
วันที่ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
————————-

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ (วันแรก)
เวลา ๐๖.๐๐ น.                    สวดมนต์ทำวัตรเช้า / ลงทะเบียน
เวลา ๐๗.๐๐ น.                   ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น.                   พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม โดยพระวิเทศธรรมรังษี(หลวงตาชี)
– ไหว้พระสวดมนต์ / สมาทานศีล ๘
เวลา ๑๑.๐๐ น.                      ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารร่วมกันด้วยการเจริญสติ
เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น.         เจริญสมาธิภาวนาด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง (พัก ๑๐ นาที)
เวลา ๑๕.๑๐-๑๖.๐๐ น.         สอบอารมณ์กรรมฐาน
เวลา ๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ น.        พักดื่มน้ำปานะและพักผ่อนอิริยาบท
เวลา ๑๘.๐๐ น.                      ทำวัตรสวดมนต์เย็น (พัก ๑๐ นาที)
เวลา ๑๙.๑๐-๒๐.๓๐ น.         เจริญสมาธิภาวนาด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง
เวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๐๐ น.         บรรยายสรุปการปฏิบัติธรรมประจำวัน โดยพระวิปัสสนาจารย์
เวลา ๒๑.๐๐ น.                      พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันพฤหัสบดีที่ ๖  มิถุนายน ๒๕๕๗ (วันที่สอง)
เวลา ๐๖.๐๐ น.                    สวดมนต์ทำวัตรเช้า / ลงทะเบียน
เวลา ๐๗.๐๐ น.                    ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น.                    เจริญสมาธิภาวนาด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง
เวลา ๑๑.๐๐ น.                    ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารร่วมกันด้วยการเจริญสติ
เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น.       เจริญสมาธิภาวนาด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง (พัก ๑๐ นาที)
เวลา ๑๕.๑๐-๑๖.๐๐ น.       สอบอารมณ์กรรมฐาน
เวลา ๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ น.      พักดื่มน้ำปานะและพักผ่อนอิริยาบท
เวลา ๑๘.๐๐ น.                    ทำวัตรสวดมนต์เย็น (พัก ๑๐ นาที)
เวลา ๑๙.๑๐-๒๐.๓๐ น.       เจริญสมาธิภาวนาด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง
เวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๐๐ น.       บรรยายสรุปการปฏิบัติธรรมประจำวัน โดยพระวิปัสสนาจารย์
เวลา ๒๑.๐๐ น.                    พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันศุกร์ที่  ๗  มิถุนายน ๒๕๕๗ (วันที่สาม)
เวลา ๐๖.๐๐ น.                     สวดมนต์ทำวัตรเช้า / ลงทะเบียน
เวลา ๐๗.๐๐ น.                    ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น.                    เจริญสมาธิภาวนาด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง
เวลา ๑๑.๐๐ น.                    ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารร่วมกันด้วยการเจริญสติ
เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น.      เจริญสมาธิภาวนาด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง (พัก ๑๐ นาที)
เวลา ๑๕.๑๐-๑๖.๐๐ น.       สอบอารมณ์กรรมฐาน
เวลา ๑๖.๐๐ น.                    พิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรม

หมายเหตุ *** ตารางการปฏิบัติธรรมนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.