ประกาศเลื่อนการปิดวัดชั่วคราวต่อไปอีก ๒ เดือน

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > ประกาศเลื่อนการปิดวัดชั่วคราวต่อไปอีก ๒ เดือน

ประกาศเลื่อนการปิดวัดชั่วคราวต่อไปอีก ๒ เดือน

  • Posted by: Dr.Handy
Wat Thai D.C.

เนื่องด้วยอยู่ในภาวการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 แต่งานด้านบริหารองค์กรต้องดำเนินต่อไปเพื่อความเป็นเอกภาพและสร้างความมั่นคงให้องค์กร และเพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย และงานด้านอื่นๆ ของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อนุมัติให้ปิดวัดชั่วคราวต่อไปออีกถึง วันที่ ๓๐ กันยายายน ๒๕๖๓ จนกว่าจะมีประกาศของคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งต่อไป

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.