สรุปข่าวประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > สรุปข่าวประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

สรุปข่าวประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

  • Posted by: Dr.Handy

สรุปข่าวประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

รายงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการฯ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯในต่างประเทศ(ประเทศไทย-สิงคโปร์-อินเดีย-เนปาล-สปป.ลาว)

วันที่ ๒๐-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การพระธรรมทูตโลก

การประชุมย่อยเพื่อเตรียมงาน ประชุมองค์การพระธรรมทูตโลก (WBDO) ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสสัดอานันทเมตตยาราม สิงคโปร์ที่ได้เมตตาเป็นกำลังใจมองเห็นความสำคัญเอื้อเฟื้อให้สถานที่การจัดการประชุมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม

พระราชวิเทศปัญญาคุณ ประธานองค์การพระธรรมทูตโลก ขอขอบพระคุณในความร่วมมือคณะพระธรรมทูตผู้แทนจากทั่วโลก อันมีท่าน พระปัญญาธรรมวิเทศ  เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยประเทศสิงคโปร์ ท่านพระวิมลศาสนวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ประเทศนอร์เวย์ พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการองค์การพระธรรมทูตโลก และเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และพระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์  รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ พระวิเทศปุญญาภรณ์ รองประธาน ส.ธ.ย. สวีเดน พระครูภาวนาธรรมวิเทศ รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ เลขาธิการองค์กรฯสหราชอาณาจักร พระมหาจำเริญ เขมวีโร รองประธาน ส.ธ.ย. เนเธอแลนด์ และพระอนุจร ทุกรูป

พระครูปลัดวรวิทย์ พระมหากิตติศักดิ์ ธมฺมสารสุธี  พระวุฒิสรรค์ ขอขอบคุณเป็นพิเศษ ทีมงานจัดสถานที่ เอกสารการประชุม มีท่านพระศุภศิลป์ สิริจันโท  พระมหาอำนวย และท่านพระมหาเดชทวี ดร.เสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี   ที่เป็นหลักในการร่างกฎระเบียบ และวาระการประชุมต่าง ๆ และคุณหน่อย บอนด์ เหรัญญิก WBDO จากอังกฤษทั้งนี้ มีท่านพระครูปีเตอร์  ดูแลในส่วนต้อนรับ รับส่งอย่างดียิ่ง ขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความสำคัญของงานเพื่อพระศาสนาอย่างดียิ่ง

 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมพิธีฟังสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระเทพภาวนามงคล วิ. อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร อดีตประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร-ไอร์แลนด์ อดีตที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช คณะ ๑ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ในนามสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ร่วมบริจาคทำบุญ ๓๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการธรรมสัญจรสู่แดนพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ ได้จัดขึ้นเป็นเวลานานหลายปีได้นำพุทธศาสนิกชนเดินทางท่องเที่ยวไปนมัสการสังเวชนียสถาน พุทธสถานที่สำคัญในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา เช่น ประเทศอินเดีย-เนปาล ประเทศพม่า ประเทศศรีลังกา และประเทศอื่นๆ ในแถบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นการปลูกศรัทธา คือความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย และส่งเสริมความเลื่อมใสในองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้คณะต้นบุญธรรมสถาน โดย ผศ.ดร.กมลพร บัณฑิตยานนท์ พร้อมด้วยญาติธรรมจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไทยได้จัดรายการจาริกบุญแสวงธรรมนมัสการสังเวชนยสถานในอินเดีย-เนปาล เยี่ยมชมกรุงนิวเดลลี-ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของพระนางมุมตัส เมืองอัครา-ถ้ำอชันต้า-เอลโลร่า พุทธสถานวิหารถ้ำสิ่งมหัศจรรย์ทางพระพุทธศาสนา-ถวายพระพุทธรูปที่พุทธสถานดิจฉภูมิ เมืองนาคปูร์-ท่องแดนสังเวชนียสถาน ๔ แห่งที่ประสูติ-ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา-ปรินิพพาน และเมืองราชคฤห์ นาลันทา เวสาลี นครสาวัตถี ร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติที่พุทธคยาโดยพระวิเทศรัตนาภรณ์ แสดงธรรมภาคภาษาอังกฤษ เรื่องหัวใจพระพุทธศาสนาที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์คืนวันที่ ๑๐ ธันวาคม และถวายถวายบูชาสักการะด้วยถวายข้าวมธุปายาส ห่มผ้าไตรหลวงพ่อพุทธเมตตา และถวายดอกไม้ที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์ ตลอดถึงรัตนจงกรมเจดีย์ ที่บริเวณปริมณฑลพุทธคยา ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าทุกวัดในเส้นทางจาริกแสวงบุญด้วยความอิ่มบุญ อิ่มในธรรม สัมมาปฏิบัติโดยทั่วกัน รวม ๑๕ คืน ๑๖ วัน

วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลปัญญากร (สมคิด ภูริปญฺโญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองหาน อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีใน ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ได้รับเกียรติกล่าวคำขอขมาศพและประชุมเพลิงในเวลา ๒๐.๐๐ น.โดยมีพระเดชพระคุณพระราชสิทธาจารย์(หลวงปู่ทองใบ)มาแสดงธรรมเทศนาและได้รับสังฆามติให้ประกอบพิธีประชุมเพลิงจริงตามเวลา อนุโมทนาสาธุ

วันพุธที่ 21 ธันวาคม2565 พิธีเปิดอาคารเรียนรวม B วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ และประธานกรรมการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี

ปฏิบัติศาสนกิจในพิธีเปิดอาคารหลวงตาชี ของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน “หลวงตาชี (สุรศักดิ์ ชีวานันโท) เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เช่น พระราชวชิรสารบัณฑิต(เจ้าคุณประสาร) ดร.สรุพล สุยะพรม ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ เป็นต้น เจ้าภาพสถานที่นำโดยพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ พระครูสิริเจติยานุกิจ (ผศ.ดร.พระมหาวรรณชัย) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม พระเมธีวชิรธรรม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพ่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเล็ง พระครูสิรินันทบรรหาร(ดร.บาง เขมานันโท) เจ้าคณะอำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี พระครูสุธีธรรมธร รองเจ้าคณะอำเภอหนองหาน และพระสังฆาธิการ พระนิสิต จำนวนหลายร้อยรูป

ในการนี้ นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการนครพนมได้มาร่วมพิธีด้วย พร้อมด้วยนายคนึง กิจ พรหมนุชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม นางสาววิภารัตน์ ไชยต้นเทือก ผอ.กลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฎิบัติหน้าที่แทนวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม หัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ สมาคม ชมรมต่างๆ และญาติธรรมจากสปป.ลาว และญาติธรรมจาสหรัฐอเมริกาได้มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

วันที่ ๒๑ ธันวาคม พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ นัดประชุมคณะกรรมการวัดวังปลาโด และคณะสงฆ์วัดวังปลาโด เจ้าคณะตำบลวังใหม่ และเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาร เพื่อเตรียมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติภาวนานิเทศก์ วิ. (โสบิน โสปาโก โพธิ ป.ธ.๔) อดีตพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา รุ่นแรก, ผู้ร่วมก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และอดีตเจ้าอาวาสวัดวังปลาโด จังหวัดมหาสารคาม ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลบรบือ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ความทราบแล้วนั้น ในการนี้พระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ป.ธ.๔) ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา,ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พระเดชพระคุณพระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ กวิสฺสโร ป.ธ.๗ B.A. M.A.) ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ เมตตามอบให้พระวิเทศรัตนาภรณ์ ดร. (ถนัด อตฺถจารี ป.ธ.๕ Ph.D.) เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นผู้แทนในการทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ พระครูปริยัติภาวนานิเทศก์ วิ. (โสบิน โสปาโก โพธิ ป.ธ.๔) ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้นำเรื่องดังกล่าว ขึ้นประทานกราบเรียน เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ รับทราบและเมตตาแนะนำแนวทางเกี่ยวกับงานพระราชทานเพลิงศพ โดยให้ดำเนินการตามสมควรและให้ดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้ ขอนิมนต์คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามและสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการร่วมกัน โดยกำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๙ -๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจัดให้มีการทำบุญบำเพ็ญกุศลศพตามประเพณีแต่ให้เน้นในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และจัดกิจกรรมเผยแผ่งานสายต่างประเทศในฐานะท่านพระครูปริยัติภาวนานิเทศก์ วิ.เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศและเป็นพระวิปัสสนาจารย์อีกด้วย

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แสดงธรรมเทศนาปริวาสกรรมประพฤติวุฏฐานวิธี  ในงานเข้าปริวาสกรรม และปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ครั้งที่ ๒๙ ณ วัดชัยประสิทธิ์ บ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ร่วมบิณฑบาต และร่วมทำบุญอนุโมทนาในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีท่านพระครูพิทักษ์ชัยประสิทธิ์เป็นเจ้าอาวาส ถวายการต้อนรับด้วยความอบอุ่น สาธุอนุโมทนาบุญ

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.