สรุปข่าวรอบวัดไทยฯดี.ซี.เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > สรุปข่าวรอบวัดไทยฯดี.ซี.เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

สรุปข่าวรอบวัดไทยฯดี.ซี.เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

  • Posted by: Dr.Handy

ในช่วงเทศกาลออกพรรษาทุกวัดในพระพุทธศาสนาจะมีประเพณีงานบุญทอดกฐินเพื่อเป็นการสืบทอดและรักษาพระธรรมวินัยให้กับพระสงฆ์พร้อมทั้งสีบสานความเสียสละสามัคคีของพุทธศาสนิกชนในการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้งอกงามในจิตใจยิ่งขึ้น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ได้จัดงานประเพณีวันออกพรรษา โดยพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี เป็นประธาน และคณะสงฆ์พร้อมทั้งคณะอุบาสกอุบาสิกาจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร หลังจากที่พระสงฆ์ได้อธิษฐานจำพรรษาครบถ้วนไตรมาส (สามเดือน) ได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติกิจวัตรปะจำวัน มีการทำวัตรเช้าเย็น สวดมนต์ แผ่เมตตา อย่างเคร่งครัดมาตลอด จึงมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการทำบุญใส่บาตร มีท่านอุปทูตบุศรา กาญจนาลัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา โดย ท่านเจ้าคุณพระวิเทศรัตนาภรณ์ พรรณนาอานิสงฆ์การทำบุญวันออกพรรษา เป็นที่ประทับใจยิ่ง (วันออกพรรษาจริงคือ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) มีพี่น้องชาวบ้านในเขตแมรี่แลนด์ ,เวอร์จิเนีย และรัฐใกล้เคียงร่วมทำบุญกันพอสมควร และมีโรงทานก๋วยเตี๋ยวโดยคุณวณี ฤทธิ์ถาวร พร้อมครอบครัว และคณะผู้ที่มาทำบุญอิ่มใจอิ่มกายอิ่มบุญถ้วนหน้า

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. และเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ได้รับนิมนต์เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องอานิสังสกฐินทานกถา พรรณนาถึงอานิสงส์แห่งการทอดกฐิน ทั้งในส่วนของปฏิคาหก (พระสงฆ์) และทายกคือผู้ทอดถวายผ้ากฐิน อันได้แก่กลุ่มสตรีผู้รักธรรม โดยมีคุณศิริพร-Mr. Edward, William-Rebecca Gresser, คุณสุณิภา-คุณโกษา เกาฏีระ และครอบครัว, คุณพิณทอง กราฟฟาเรียน คุณพรรณี-คุณกฤช-Paul-Saimon- เกษมพันธัย, คุณดลวรรณ -Tuan T.Nguyen และครอบครัว  คุณจินดา -พีรรัตน์  อมรกิจวานิช , Robert Somnasri, คุณวิชัย-พวงทอง มะลิกุล เป็นประธาน พร้อมด้วยเพื่อนสนิทมิตรที่มีความรักใคร่ จากรัฐแมรี่แลนด์ รัฐเวอร์จีเนีย  รัฐเพนซิลวาเนีย รัฐโอไฮโอ รัฐนิวยอร์ค เป็นต้น และโดยเฉพาะพี่น้องชาวเมืองบัฟฟโล เมืองพิทส์เบอร์ก  และเมืองใกล้เคียง ได้พร้อมเพรียงกันนำมาทอดถวายแก่พระภิกษุสงฆ์วัดโปรดเกศเชษฐารามอเมริกา โดยมีพระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ ป.ธ.๙ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระธรรมทูตสายต่างประเทศอีก ๔ รูป ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสในอาวาสนี้ ครบ ๕ รูปพอดี ซึ่งเป็นไปตามประเพณีการทำบุญแบบพุทธนิยม และเป็นบรมพุทธานุญาตด้วย

นอกจากพิธีทอดกฐินสามัคคีแล้วยังมีการเปิดป้ายหน้าวัดโปรดเกศฯ อย่างเป็นทางการและในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดพระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ ป.ธ. ๙ ได้ทำบุญทักษิณานุปทานแก่พระอุปัชฌาย์อาจารย์และบรรพบุรุษในโอกาสนี้ด้วย ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทั้ง ๒ วันอย่างเนืองแน่น เป็นที่น่าอนุโมทนายิ่ง

 

.

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ๒๕๖๔ พิธีทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๔ ณ วัดป่าธรรมรัตน์ เมืองพิทส์เบอร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย เป็นวัดสาขาวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาได้จองเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยมี คุณแม่จุฑามาศ แซ่ห่าน, คุณแม่วารี จิตต์สะอาด คุณนิธิพงษ์ พิทักษ์วงศ์-คุณพัณณิตา-น้องนลินา จิตต์สะอาด เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ อุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองพิทส์เบิร์ก และรัฐใกล้เคียง ประกอบด้วยศรัทธาปสาทะอุตสาหะพร้อมเพรียงกันกำหนดทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนซื้อที่ดินขยายวัดจำนวน ๑.๕ เอเคอร์ ราคา ๒๑๒,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะได้กำหนดเซ็นสัญญาซื้อขายให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ จึงขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพกฐิน และร่วมบริจาคซื้อบ้านพร้อมที่ดินถวายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาต่อไป

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.