สรุปข่าวเดือนกันยายน 2564/Sept.News_2021

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > สรุปข่าวเดือนกันยายน 2564/Sept.News_2021

สรุปข่าวเดือนกันยายน 2564/Sept.News_2021

  • Posted by: Dr.Handy

สรุปข่าวรอบวัดไทยฯดี.ซี.เดือนกันยายน 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 พ.ญ.อัญชลี มุสิกะภุมมะ พร้อมครอบครัวและเพื่อน ๆ ญาติธรรมได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบ ๓ ปีให้แก่ น.พ.สหัสชัย มุสิกะภุมมะ อดีตประธานสภาพุทธสมาคมแห่งกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.(ประธานกรรมการวัดไทยฯ ดี.ซี.)มาเป็นเวลาช้านาน โดยถวายจตุปัจจัยไทยทานพร้อมทั้งภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. มีพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์สวดบังสุกุล

 

 

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้

วันที่ 8 กันยายน 2564

คณะพระธรรมทูตจากวัดสาขาของวัดไทยฯ ดีซี. ประกอบด้วย วัดโปรดเกศเชษฐาราม ไนแองการ่า รัฐนิวยอร์ค และพระธรรมทูตวัดป่าธรรมรัตน์ เมืองพิทส์เบอร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย เดินทางมาแสดงสามีจิกรรม ถวายสักการะพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี) ตามธรรมเนียมในเทศกาลเข้าพรรษา 2564 นี้ พร้อมกันนี้ได้ ถวายสักการะแด่พระเถระที่เคารพนับถือ มีพระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธานอำนวยการวัดไทยฯดี.ซี. ประธานอำนวยการวัดป่าธรรมรัตน์ กรรมการที่ปรึกษาวัดโปรดเกศเชษฐาราม พระครูปริยัติธรรมาภิราม กรรมการที่ปรึกษาวัดไทยฯดีซี. พระมหาสิทธิผล สิทฺธิผโล พระวิปัสสนาจารย์  Wat Thai DC. ขออนุโมทนาสาธุในกุศลจิตมุทิตา

วันที่ 21 กันยายน 2564

คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จากวัดสาขาของวัดไทยฯดี.ซี. จำนวน ๓ วัด ที่ประจำวัดป่าสันติธรรม รัฐเวอร์จีเนีย (วัดสาขาที่ ๑) นำโดยพระมหาอุดม ปภงฺกโร เจ้าอาวาส พระน้าว นนฺทิโย พระมหาเอกชัย สญฺญโต วัดป่าธรรมรัตน์ พิทส์เบอร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย (สาขาที่ ๒) นำโดยพระมหาสายัณห์ อคฺควณฺโณ พระเศียร จนฺทธมฺโม พระแสงเดช จันทร์จร และวัดโปรดเกศเชษฐารามอเมริกา น้ำตกไนแองการ่า(วัดในความอุปถัมภ์) นำโดยพระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ พระมหาสัญชัย ชยสิทฺธิโก พระมหาอัครเดช จิรวฑฺฒโน มาร่วมทำสังฆกรรมลงฟังปาติโมกข์พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. โดยมีพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี) เป็นประธานสงฆ์ และ พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ และประธานอำนวยการวัดไทยฯดีซี. ประธานอำนวยการวัดป่าธรรมรัตน์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดไทยฯ ดีซี. อีก ๗ รูป รวมเป็น ๑๘ รูป และในโอกาสเดียวกันนี้ คณะพระธรรมทูตวัดป่าสันติธรรม นำโดยพระมหาอุดม ปภงฺกโร พระน้าว พระมหาเอกชัย ได้ถวายสักการะแสดงสามีจิกรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงตาชีในโอกาสวันเข้าพรรษาในครั้งนี้ด้วย
ขออนุโมทนาขอบคุณคณะญาติธรรมชาววัดไทยฯ ดี.ซี.ที่ได้ถวายภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยตามกำลังศรัทธา

ในโอกาสเดียวกันนี้ พระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์ สมิทฺธิญาโณ ) รองประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ได้กราบลาพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) และคณะสงฆ์เพื่อเดินทางกลับไปปฏิบัติศาสนกิจยังประเทศไทย เพื่อสงเคราะห์-อนุเคราะห์ญาติพี่น้องในคราวถูกโรคาพาธเบียดเบียน ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ  เรียบร้อยราบรื่นดีงามทุกประการ

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการวัดป่าธรรมรัตน์ นำปฏิบัติธรรม Meditation Workshop at Wat Padhammaratana,PA. ในโอกาสสมโภชการก่อตั้งครบ ๑๐ ปี (๒๕ ก.ย.๒๕๕๔-๒๕๖๔)

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ พิธีทำบุญครบ ๑๐ ปีแห่งการก่อตั้งวัดป่าธรรมรัตน์ และทำบุญวันสารทไทย

บรรยากาศแห่งการรับสายธารศรัทธาของคณะสงฆ์จากวัดไทยฯ ดี.ซี. วัดโปรดเกศฯ น้ำตกไนแองการา และวัดป่าธรรมรัตน์ พิธีทำบุญตักบาตร-ถวายภัตตาหารเพลของญาติธรรมชาวพิทส์เบอร์ก และรัฐใกล้เคียง อนุโมทนาสาธุ ๆๆ

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.