สารจากประธานอำนวยการ วัดไทย

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > สารจากประธานอำนวยการ วัดไทย

สารจากประธานอำนวยการ วัดไทย

  • Posted by: Dr.Handy
Open Dhamma practice for 93 Year of Luangta Chi

Wat Thai D.C.

สารจากประธานอำนวยการ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. แหล่งการศึกษาและพัฒนาสังคมไทยในต่างแดน 

********

          วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๑๗ (1974) ถึง พ.ศ.๒๕๖๑ (2018) ได้เป็นอารามของพระพุทธศาสนา ณ ดินแดนสหรัฐอเมริกา รวมอายุครบ ๔๔ ปี แม้จะมีจุดเริ่มต้นจาก “ชมรมชาวพุทธ” ของกลุ่มผู้มีสายธารแห่งศรัทธาทางพระพุทธศาสนา ในต้นปี พ.ศ. ๒๕๑๔ (1971)  ซึ่งมีความวิริยอุตสาหะหวังจะมีวัดเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธผู้มีอยู่ไกลบ้านเกิดเมืองนอน  ด้วยความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของฝ่ายหลาย  ทั้งข้าราชการ นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน    ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ในที่สุดในกาลเวลาต่อมา

พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) รับนิมนต์มาปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตประจำวัดไทยแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ (1975) ถึงปัจจุบัน    รวมเวลาได้ ๔๐ กว่าปีเช่นเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นพระธรรมทูตไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ยาวนานที่สุด  เป็นพระมหาเถระผู้นำแห่งศรัทธาของสาธุชนทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ในต่างแดนมาตลอดระเวลาอันยาวนาน

วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้เจริญรุ่งเรืองตั้งหลักปักฐานได้อย่างมั่นคงได้ ณ วันนี้  คงปฏิเสธไม่ได้ถึงความศรัทธาของสาธุชนที่มีต่อพระเดชพระคุณ พระราชมงคลรังษี หรือหลวงตาชี  ซึ่งได้เป็นศูนย์รวมใจ  เป็นผู้นำพาสืบสานพระพุทธศาสนาแก่พระธรรมทูต  ทั้งการสร้างสรรค์ด้านศาสนวัตถุ  ศาสนพิธี  สร้างศาสนบุคคล  และเผยแผ่ศาสนธรรมให้ฝังรากลึกลงในจิตใจของชาวพุทธอย่างมั่นคง

ภารกิจอันสำคัญในการหล่อหลอมสังคมไทยในสหรัฐอเมริกา ให้อยู่ในกรอบแห่งวัฒนธรรม ประเพณีไทย คือการจัดการศึกษาแก่เยาวชนลูกหลานไทยที่เกิดและเติบโตในสังคมอเมริกัน ซึ่งมีความหลากหลายวัฒนธรรม วัดไทยฯดี.ซี. มีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยภาคฤดูร้อน โดยมีครูอาสาสมัคร ร่วมกับพระสงฆ์ทำหน้าที่ช่วยกันสอนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และพระพุทธศาสนา แก่เด็ก ๆ เยาวชน ลูกหลานชาวไทยให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถพูด ฟัง เขียน และอ่านภาษาไทยได้ ตลอดถึงการถ่ายทอดจิตสำนึกในความเป็นไทย ให้รักและศรัทธาในเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทย มีการสอนดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย อย่างครบครัน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองได้นำบุตรหลานเข้ามาเรียนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย มารยาทไทย เข้าใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา และฝึกสมาธิ เจริญจิตภาวนา และได้ศึกษาพระธรรมอันเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตด้วย

ในนามของคณะสงฆ์ และคณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ขออนุโมทนาขอบคุณการทำงานด้วยความเสียสละอดทนของคณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ซึ่งเป็นโครงสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานเกือบ ๔๐ ปี เป็นที่น่าชื่นชมยินดีต่อความสำเร็จของโครงการฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคณะครุศาสตร์ ส่งครูอาสาสมัคร มาจัดการเรียนการสอนแด่เด็กนักเรียนภาคฤดูร้อน จำนวน ๔ ท่าน คือ

  1. นางอัมรินทร์ คำทวี (ครูเหมาๆ) เป็นครูใหญ่ภาคฤดูร้อน
  2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิษฎา พิมพรม (ครูนา)
  3. นางสาวสิริวิมล นนพละ (ครูมะนาว)
  4. นางสาวกัลยมน สุนันท์รัตน์ (ครูมิ้นท์)

ได้ทำงานร่วมกันกับครูอาสาสมัครประจำการ ๑ ปี คือ  นางสาวโชติกา เกิดสมมาศ (ครูเฟิร์น) เป็นครูสอนภาษาไทย และ  นางสาวศสิตรา ธรรมรัตน์ (ครูสนูปปี้) ครูสอนดนตรีไทยและนาฎศิลป์ ช่วยการทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ งานทุกส่วนสำเร็จได้ด้วยดี โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน พุทธศาสนิกชน ในเขตกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. รัฐแมรี่แลนด์ และรัฐเวอร์จีเนีย ให้การสนับสนุน ส่งเสริมอุปถัมภ์บำรุงด้วยดีตลอดมา

ขออนุโทนาขอบคุณอาจารย์นิเทศก์ รศ.ดร. กมลพร บัณฑิตานนท์ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา และสมาคมครู-ผู้ปกครอง-นักเรียนภาคฤดูร้อน (P.T.A.) และผู้ปกครองนักเรียนที่เลี้ยงอาหารคณะครู และเป็นเจ้าภาพแจกอาหารว่างแก่นักเรียน (snacks) และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนจนทำให้โครงการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบารมีของหลวงพ่อพระพุทธมงคลวิมลดีซี จงช่วยดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงาน เจริญรุ่งเรืองอยู่ภายใต้ร่มโพธ์ทองของพระพุทธศาสนา ตลอดกาลนานเทอญ

 

ขอเจริญธรรม

พระวิเทศรัตนภรณ์

ประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี .เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.