สารอำนวยพรปีใหม่ ๒๕๖๕

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > สารอำนวยพรปีใหม่ ๒๕๖๕

สารอำนวยพรปีใหม่ ๒๕๖๕

  • Posted by: Dr.Handy


สารอำนวยพรปีใหม่ ๒๕๖๕
จากประธานคณะกรรมการอำนวยการ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

ธรรมะสวัสดีในวาระดิถึขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ในนามของคณะสงฆ์พระธรรมทูตทุกรูป อันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี) เป็นประธาน และกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ขอส่งความสุข ความสดชื่น ความสมหวัง และความปรารถนาดี   มายังพี่น้องญาติธรรมที่เป็นสมาชิกของวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนทุก ๆ ท่าน ทั่วสหรัฐอเมริกา และประเทศใกล้เคียงในภาคพื้นอเมริกาเหนือที่ติดตามอ่าน วารสารแสงธรรม เป็นสื่อกลางบอกข่าวสารงานบุญการกุศล และการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตวัดไทยฯ ดี.ซี. การทำงานทุกอย่างต้องอาศัยแรงกาย แรงใจ และแรงศรัทธาจากญาติโยมชาวพุทธที่ให้การสนับสนุนและอุปถัมภ์ช่วยเหลือทุกส่วนจนทำให้การดำเนินงานสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ จึงขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้

วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาด้วยสายธารศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวต่างชาติแต่ศาสนาเดียวกัน ซึ่งต้องการมีแหล่งรวมใจ อันมีพระสงฆ์เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ผู้นำทางจิตวิญญาณ และเป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวไทย และชาวพุทธจากประเทศต่าง ๆ ในโลกที่จากบ้านเกิดเมืองนอนมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมาที่โลกเกิดวิกฤติโรคระบาดทำให้ชาวพุทธและบุคคลทั่วไปต้องการที่พึ่งทางด้านจิตใจ วัดไทยจึงทำหน้าที่เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจหรือศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณอย่างแท้จริง

ในโอกาสต้อนรับปีใหม่นี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกปักษ์รักษา คุ้มครองป้องกันให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ โชคดี มีชัย ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยใด ๆ ที่รบกวนร่างกายและจิตใจ มีความเกษมสำราญเจริญรุ่งเรืองอยู่ภายใต้ร่มโพธิ์ทองของพระพุทธศาสนาตลอดทั่วกันทุกท่าน เทอญ

ด้วยเมตตาธรรม

พระวิเทศรัตนาภรณ์
ประธานคณะกรรมการอำนวยการ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.