สรุปข่าวประจำเดือนสิงหาคม / 2564

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > สรุปข่าวประจำเดือนสิงหาคม / 2564

สรุปข่าวประจำเดือนสิงหาคม / 2564

  • Posted by: Dr.Handy

สรุปข่าวกิจกรรมต่าง ๆประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่เกิดขึ้นที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. และชุมชนชาววัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. นำเสนอเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวต่อไป

…โลกยุคใหม่ หลังวิกฤติโควิด-19
วิกฤติโควิด-19 สั่นสะเทือนโลกทั้งใบ ทุกมิติ ข้ามชาติ ข้ามศาสนา ข้ามลัทธิอุดมการณ์ ข้ามเผ่าพันธุ์ ก่อให้เกิดจิตสำนึกใหม่ระดับโลก เดิมแม้รุนแรงขนาดทิ้งระเบิดปรมาณูที่ประชาชนลูกเด็กเล็กแดงตายทันทีเป็นแสนคน ก็ไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นจิตสำนึกที่ยิ่งใหญ่พอ เพราะสงครามมีฝ่ายแพ้และฝ่ายชนะ แต่วิกฤตโควิด-19 ทุกฝ่ายแพ้หมด ทำให้เกิดจิตสำนึกใหม่ระดับโลกที่ยิ่งใหญ่พอที่จะทำให้โลกเปลี่ยน เมื่อจิตสำนึกของโลกเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยน โลกใหม่คือโลกที่มีจิตสำนึกใหม่ (New Consciousness World)

พระธรรมทูตวัดไทยฯกลับไปปฏิบัติศาสนกิจ(ถาวร)ที่ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 พระครูสิริสิทธิวิเทศ พระมหาสมัคร ได้เดินทางไปส่งพระมหาคำตัล พุทธังกุโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศที่มาทำงานปฏิบัติศาสนกิจที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ด้วยความเข้มแข็งมีประสิทธิผลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่อย่างมีคุณภาพอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลาในต่างแดนมากกว่า 10 ปี บัดนี้ท่านได้เดินทางกลับไปสนองงานคณะสงฆ์ไทยในจังหวัดศรีสะเกษ
ดังคำอวยพรที่ประธานคณะกรรมการอำนวยการวัดไทยฯดี.ซี. กล่าวไว้ว่า “ในนามคณะสงฆ์ คณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี และพุทธศาสนิกชนชาววัดไทยฯดีซี ขอขอบคุณพระมหาคำตัล พุทธงฺกุโร ปธ.9 พระธรรมทูตที่เสียสละและมีประสิทธิภาพทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามาตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน 11 ปี ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ กลับไปรับตำแหน่งที่สำคัญที่ประเทศไทย ขอเความจริญรุ่งเรืองในธรรมตลอดกาลนานเทอญ” (พระวิเทศรัตนาภรณ์ประธานกรรมการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.)

สมัชชาสงฆ์ไทยฯส่งปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดที่ประเทศไทย

…พระสงฆ์ไทยห่วงใยบ้านเกิด สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มอบเงินกว่า 7 แสนบาท ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยฯเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม มติที่ประชุมอนุมัติเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์(สองหมื่นเหรียญฯ)ให้ผู้แทนในประเทศไทยนำไปมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยสมทบการสร้างโรงพยาบาลสนามในวัดต่างๆ และมอบให้วัดต่าง ๆที่ทำโรงทานแจกอาหารกล่องแก่ผู้ยากไร้ ตกงาน ต้องการรับแจกอาหารในช่วงล๊อกดาวน์กรุงเทพฯ
วันที่ 9 ส.ค.64 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะกรรมการประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ในประเทศไทยของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในคำสั่งที่ 2/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ในประเทศไทย จำนวน 5 รูปโดยพิจารณาจากพระสงฆ์ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการเรื่องโควิด-19ในประเทศไทย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยในขณะนี้ทำให้คณะสงฆ์ในนามสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและสมาชิกกว่า 100 วัด ในมลรัฐต่างๆ มีความห่วงใยในพระสงฆ์ และประชาชนคนไทยเป็นอย่างยิ่ง พระเทพพุทธิวิเทศ(เจ้าคุณประชัน) ประธานสมัชชาฯ พระวิเทศรัตนาภรณ์ (เจ้าคุณถนัด)เลขาธิการสมัชชาฯ จึงได้เรียกประชุมสมาชิกโดยมีมติว่า ให้วัดทุกวัดในสหรัฐอเมริการ่วมกันบริจาคเงินตามกำลังเพื่อจะได้รวบรวมนำเงินเหล่านั้นไปมอบให้ผู้ประสานงานที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

คณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ แสดงสามีจิกรรมแด่หลวงตาชี

…..เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00-18.00 น. พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ในนามคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ทำสามีจิกรรม/ถวายสักการะแด่ พระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี) ในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาฯ และคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมกันทำสามีจิกรรม/ถวายสักการะ ผ่านสื่อสารออนไลน์โปรแกรมซูม แด่พระเดชพระคุณพระราชามงคลรังษี (หลวงตาชี) และรับฟังโอวาทอันเป็นพรที่ประเสริฐในการที่ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความราบรื่นเรียบร้อยดีงามสืบไป


…..อนึ่งการทำสามีจิกรรม เป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่ง ที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคี อยู่ร่วมกันด้วยความสงบนสุข หมายถึงการขอขมาโทษกัน ให้อภัยกัน โอกาสที่ควรทำสามีจิกรรม
๑) ในวันเข้าพรรษา ทำกับภิกษุสามเณรในวัดเดียวกัน
๒) ในระยะเข้าพรรษา หลังเข้าพรรษาระยะประมาณเจ็ดวัน ทำกับท่านที่เคารพนับถือ ซึ่งอยู่ต่างวัดกัน
๓) ในโอกาสที่จะจากกันไปอยู่วัดอื่น หรือถิ่นอื่น นิยมทำต่อผู้มีอาวุโสกว่า เป็นการลาจากกัน

คณะสงฆ์วัดไทยฯ สู้ภัยโควิดด้วยการสวดสาธยายบทรัตนสูตร

ในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. พร้อมใจกันสวดมนต์บทรัตนสูตรเพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-๑๙ พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีพระครูปริยัติธรรมาภิราม นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นและร่วมกันสาธยายบทรัตนสูตร(บาลี) จากนั้นพระวิเทศรัตนาภรณ์ สรุปบทสวดเป็นภาษาไทยและอธิบายความเป็นมาของบทรัตนสูตรที่มาในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ และช่วงสุดท้าย ทั้งคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำจิตให้ผ่องใสเบิกบาน แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ และอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เป็นอันเสร็จพิธี

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.