Maha Chat Vessandon Chadok 2015

  • Posted by: methawee
Mahajataka 2015

กำหนดการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 
     เวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา 
         ณวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.
     วันเสาร์อาทิตย์ที่  ๒๒-๒๓  เดือนมีนาคม ..๒๕๕๘ 

วันเสาร์ที่ ๒๒ เดือนมีนาคม .. ๒๕๕๘

เวลา ๑๓.๐๐ น.        จัดตกแต่งสถานที่ ตั้งธรรมาสน์เทศน์ ตั้งต้นผ้าป่า ตั้งกัณฑ์เทศน์
เวลา ๑๔.๐๐ น.        สาธุชนพร้อมกันในอุโบสถศาลา
เวลา ๑๕.๐๐ น.        ทำพิธีอัญเชิญพระอุปคุต และตั้งขบวนแห่พระเวสสันดร
โดยคณะครูนักเรียนนาฏศิลป์-ดนตรีไทยโรงเรียนวัดไทยฯ ดี.ซี. และสาธุชน
– พระธรรมกถึกทั้ง ๒ รูป เริ่มเทศน์คาถาพัน
เวลา ๑๘.๐๐ น.        ทำวัตรสวดมนต์เย็น (แปล)

วันอาทิตย์ที่  ๒๓  เดือนมีนาคม .. ๒๕๕๘

เวลา ๐๖.๐๐ น.         ทำวัตรสวดมนต์เช้า ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๔๕ น.        พุทธศาสนิกชนพร้อมกันในอุโบสถศาลา
เวลา ๐๙.๐๐ น.        ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/ไหว้พระสวดมนต์/สมาทานศีล
– เชิญเจ้าภาพจุดเทียนประจำกัณฑ์/อาราธนาธรรม/เริ่มเทศน์มหาชาติ ณฑ์ที่ ๑ ทศพร
 เริ่มเทศน์มหาชาติ 
– เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนติดกัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธา
เวลา ๑๑.๐๐ น.        ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๑.๓๐ น.        เปิดโรงทาน / สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๒.๓๐ น.        คณะพี่น้องลาวชาวพุทธและสาธุชนทุกท่านร่วมกันแห่กัณฑ์หลอน และต้นกัณฑ์เทศน์รอบอุโบสถ
เวลา ๑๓.๐๐ น.        ฟังเทศน์มหาชาติต่อ (ภาคบ่าย)
เวลา ๑๕.๓๐ น.        เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ทุกกัณฑ์ ถวายต้นผ้าป่ากัณฑ์เทศน์
เวลา ๑๖.๐๐ น.        พระสงฆ์อนุโมทนา  เป็นอันเสร็จพิธีฯ

            จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย ร่วมจองเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์แต่ละกัณฑ์ตามกำลังศรัทธา  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดไทยกรุงวอชิงตันดี.ซี. โทร. (๓๐๑)๘๗๑-๘๖๖๐-๑

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.