The 98th Birthday Celebration of Luangta Chi Program

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > The 98th Birthday Celebration of Luangta Chi Program

The 98th Birthday Celebration of Luangta Chi Program

  • Posted by: Joe Keochinda

Luang Ta Chi 2015

กําหนดการจัดงาน
ทําบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๙๘ ปี
พระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท, หลวงตาชี)
ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. และที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. มลรัฐแมรี่แลนด์สหรัฐอเมริกา
วันที่ ๑๐-๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ “ธรรมสมโภช ๙๘ ปี หลวงตาชี”

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทําบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๙๘ ป๊ หลวงตาชี

เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกันบนอุโบสถศาลา
เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีทักษิณานุปทาน อุทิศส่วนกุศลแด่บุรพาจารย์
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
– ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ํา-รับพร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๑.๓๐ น. เปิดโรงทานแก่สาธุชนผู้มาร่วมงาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกันบนอุโบสถศาลา
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดีซีประธานอุปถัมภ์การจัด
งานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์จุดเทียนบูชาธรรม
– แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดยพระมหาเถระ
เวลา ๑๔.๐๐ น. – พิธีถวายมุทิตาสักการะแด่หลวงพ่อพระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี)
– หลวงพ่อพระราชมงคลรังษีกล่าวสัมโมทนียกถา
– พิธีถวายน้ําสรง-ถวายผ้าไตรจีวร-มอบของที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธีฯ

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.