Maha Chat Vessandon Chadok

  • Posted by: methawee
Mahjataka 2018
Maha Chat Vessandon Chadok Ceremony

กำหนดการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 
     เวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา 
         ณวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.
     วันเสาร์อาทิตย์ที่  ๑๗-๑๘  เดือนมีนาคม ..๒๕๖๑ 

วันเสาร์ที่ ๑๗ เดือนมีนาคม .. ๒๕๖๑

เวลา ๑๓.๐๐ น.        จัดตกแต่งสถานที่ ตั้งธรรมาสน์เทศน์ ตั้งต้นผ้าป่า ตั้งกัณฑ์เทศน์
เวลา ๑๔.๐๐ น.        สาธุชนพร้อมกันในอุโบสถศาลา
เวลา ๑๕.๐๐ น.        ทำพิธีอัญเชิญพระอุปคุต และตั้งขบวนแห่พระเวสสันดร
โดยคณะครูนักเรียนนาฏศิลป์-ดนตรีไทยโรงเรียนวัดไทยฯ ดี.ซี. และสาธุชน
– พระธรรมกถึกทั้ง ๒ รูป เริ่มเทศน์คาถาพัน
เวลา ๑๘.๐๐ น.        ทำวัตรสวดมนต์เย็น (แปล)

วันอาทิตย์ที่  ๑๘  เดือนมีนาคม .. ๒๕๖๑

เวลา ๐๖.๐๐ น.         ทำวัตรสวดมนต์เช้า ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๔๕ น.        พุทธศาสนิกชนพร้อมกันในอุโบสถศาลา
เวลา ๐๙.๐๐ น.        ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/ไหว้พระสวดมนต์/สมาทานศีล
– เชิญเจ้าภาพจุดเทียนประจำกัณฑ์/อาราธนาธรรม/เริ่มเทศน์มหาชาติ ณฑ์ที่ ๑ ทศพร
 เริ่มเทศน์มหาชาติ โดย พระครูพิมลธรรมภาณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร 
                                    และ พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
– เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนติดกัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธา
เวลา ๑๑.๐๐ น.        ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๑.๓๐ น.        เปิดโรงทาน / สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๒.๓๐ น.        คณะพี่น้องลาวชาวพุทธและสาธุชนทุกท่านร่วมกันแห่กัณฑ์หลอน และต้นกัณฑ์เทศน์รอบอุโบสถ
เวลา ๑๓.๐๐ น.        ฟังเทศน์มหาชาติต่อ (ภาคบ่าย)
เวลา ๑๕.๓๐ น.        เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ทุกกัณฑ์ ถวายต้นผ้าป่ากัณฑ์เทศน์
เวลา ๑๖.๐๐ น.        พระสงฆ์อนุโมทนา  เป็นอันเสร็จพิธีฯ

            จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย ร่วมจองเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์แต่ละกัณฑ์ตามกำลังศรัทธา  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดไทยกรุงวอชิงตันดี.ซี. โทร. (๓๐๑)๘๗๑-๘๖๖๐-๑

—————————————————————————–

 รายชื่อคณะท่านเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ

ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.
วันเสาร์–อาทิตย์ที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ.2561

พระครูศรีธรรมประสิทธิ์                                                 พระครูพิมลธรรมภาณ
วัดหลักสี่ กรุงเทพ                                                      วัดพระเชตุพน กรุงเทพ

กัณฑ์ที่

ชื่อกัณฑ์ / คาถา

รายชื่อคณะท่านเจ้าภาพ / ประธานกัณฑ์เทศน์

หมายเหตุ

1

ทศพร 19 คาถา

คุณแม่สมควร-คุณศรายุทธ-คุณวิภาภรณ์ แย้มบาล Thai Papaya Restaurant               และคณะกรรมการวัดป่าสันติธรรม รัฐเวอร์จิเนีย, คุณฐิติมา อินทนิล

2

หิมพานต์ 134 คาถา

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน,คุณดวงพร เทียบทอง,แสงจันทร์ โรบินสัน
คุณวิรุณ-คุณนารีรัตน์ เอี่ยมฉิม, คุณสาคร-คุณเสริมศักดิ์-คุณพันธุ์ทิพย์ จินดาลัทธ

3

ทานกัณฑ์ 209 คาถา

Bangkok Garden Restaurant, คุณอังสนา–มลรัฐ ศรีภิญโญ และครอบครัว

4

วนปเวศน์ 57 คาถา

คณะพยาบาลสามัคคีบัลติมอร์

5

ชูชก 79 คาถา

คุณเนาวรัตน์- Dr.Edward Branagan, คุณสุรัสวดี-คุณวุฒิ เอี่ยม

6

จุลพน 35 คาถา

1. ชมรมรวมน้ำใจ โดยวีนา-เข็มเพ็ชร์ สคาเซลโล, สายม่าน พมพุดซา, ชูนิน แองเจลฮารด์, ทัศนีย์ เลิศบุญ, ทัศนีย์ สิงปารู, พจนา โชติกุล เคล, เพียงทอง ทองแถม
2. คุณแสงทอง-คุณอุไร-คุณแขก-คุณแต๋ว-คุณบุญเลิง-คุณสมพอดี-ศรคำ-คุณแหม่ม

7

มหาพน 80 คาถา

1. กลุ่มพลังบุญ, 2. สมาคมไทยชาวปักษ์ใต้ กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

8

กุมาร 101 คาถา

Pasini Coxsey & Family, ครอบครัวมุขกัง, ครอบครัวเพลิศพราว
ครอบครัวนามสวัสดิ์, ครอบครัวดุลย์แสง, คุณอานนท์ กาฬสุวรรณ
คุณนก-คุณแตงโม และครอบครัว, คุณนกน้อย-ดักลาส และครอบครัว

9

มัทรี 90 คาถา

นายแพทย์อรุณ – คุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์ และคณะ

10

สักกบรรพ 43 คาถา

สตรีผู้รักธรรม(ผู้ปกครอง 09) โดยคุณศิรพร เกรซเซอร์ – คุณพรรณี เกษมพันธัย
จินดา อมรกิจวานิช – สุนิภา เกาฏีระ – ดลวรรณ เหวียน – อังคณา อู่ทิฆัมพร

11

มหาราช 69 คาถา

1. คุณศรีนวล โพธิ์ศรี  2. Little Spice Restaurant โดยคุณนิด และคณะ

12

ฉกษัตริย์ 36 คาถา

สมาคมไทยอีสาน กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.,สมาคมศิษย์เก่า มจร. สาขาวอชิงตัน,ดี.ซี.

13

นครกัณฑ์ 48 คาถา

Robin Ukrit-Neo Kiat, คุณประภารัตน์ (แขก) จรรยาทรัพย์กิจ และคณะ

กัณฑ์คาถาพัน

คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

กัณฑ์รวม 13 กัณฑ์

คุณบุณณ์ภัสสร – ศรสวรรค์ พงศ์วรินทร์ – คุณทัฬห์ อัตวุฒิ, คุณจารุณี พิทโยทัย
คุณยายซู่เฮียง รุสิตานนท์ และลูกหลาน, ครอบครัววิริยะ, คุณสุพรรณี สัตตวัตรกุล คุณเครือวรรณเอกโชติ,คุณประยูร ฮักก์,มณฑกานต์(เหมียว),น้อยWidder,สมพอดี

กัณฑ์หลอน

1.คณะพี่น้องลาวชาวพุทธ รัฐแมรี่แลนด์ 2.คุณแม่จูมศรี จันทะรักษา และลูกหลาน

                                                                  

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.