News

News For and about Friend of the Dhamma
สรุปข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
January 14, 2023

วันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการองค์การ WBDO ประชุมกรรมการบริหารองค์การพระธรรมทูตโลก ที่วัดอานันทเมตยาราม ประเทศสิงค์โปร์

Read more
สรุปข่าวประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
January 13, 2023

วัดไทยฯ ดี.ซี. ร่วมกับสมาคมไทยอีสานแห่งกรุงวอชิงตัน ได้จัดงานมหากุศล “ธารน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม” ขึ้น ณ วัดไทยฯ ดี.ซี. เพื่อหาทุนทรัพย์ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องชาวไทยภาคอีสานที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read more
สรุปข่าวประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
October 7, 2022

สรุปข่าวและกิจกรรมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งเกิดขึ้นในวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. และการปฏิบัติหน้าที่ของพระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการวัดไทยฯดี.ซ๊.และเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

Read more
สรุปข่าวเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
September 4, 2022

วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติธรรมสัญจร ณ วัดป่าสันติธรรม เมืองแคร์รอลตัน รัฐเวอร์จีเนีย สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยพระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการ และวัดในเครือ ๔ วัด ได้แก่วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. วัดป่าธรรมรัตน์ และวัดโปรดเกศเชษฐารามอเมริกา ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึง ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีพระพุทธา ฐิตโพธิ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ พร้อมด้วยญาติธรรม ขออนุโมทนาบุญกับคุณสรายุทธิ์(หนึ่ง) แย้มบาล แห่งร้านอาหารไทยปาปาย่า ถวายภัตตาหารเพล และคุณเบญจมาส เบสญ์ แห่งร้านอาหารไทยเอราวัณ ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์และคณะผู้ปฏิบัติธรรม ประจำวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทำให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามบรรลุเป้าหมายของโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานทุกประการ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น .-๑๑.๐๐ น. ยืน เดิน นั่ง สมาธิเจริญจิตตภาวนาต่อเนื่องในอิริยาบถต่างๆ อนุโมทนาสาธุ สาธุ…

Read more
สรุปข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
August 27, 2022

งานทำบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษาประจำปี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
พระสงฆ์อธิษฐานพรรษาเข้าจำพรรษาตามประเพณี วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
พระสงฆ์ทั้งมวลถวายสักการะ -ทำสามีจิกรรม หลวงตาชี วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
สถานเอกอัครราชทูตไทย ร่วมกับวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และพระธรรมทูตวัดสาขาวัดไทยฯดีซี.ถวายสักการะ-ทำสามีจิกรรม หลวงตาชี วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Read more
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.